KLE Board of Management

OFFICE BEARERS

Shri Mahantesh S, Koujalgi   President
Shri Basavaraj S Tatawati  Vice President

MEMBERS OF THE BOARD MANAGEMENT

1 Dr Prabhakar B Kore  Chairman
2 Shri Shankaranna I Munavalli Member
3 Dr Virupaxi S Sadhunavar Member
4 Shri Shrishailappa C Metgud Member
5 Shri Y S Patil Member
6 Shri Mahantesh M Kavatagimath Member
7 Shri Anil V Patted Member
8 Shri Jayanand M Munavalli Member
9 Shri Basavaraj R Patil Member
10 Dr. Vishwanth I Patil Member
11 Shri Amit P Kore Member
12 Shri Praveen A Bagewadi Member
NOMINATED LIFE MEMBERS
13 Dr Prakash G Tewari Member
14 Dr Shivaprasad S Goudar Member
15 Dr Preeti K Doddwad Member
16 Dr B G Desai Secretary